Harmonogram

ETAP I KONKUSU
4.1.Ogłoszenie o konkursie zostało przekazane Urzędowi Publikacji
Unii Europejskiej
.
10.05.2021
4.2.Ostateczny termin składania poprzez Platformę komunikacji elektronicznej wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu dotyczących przygotowania i składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie.   Organizator udzieli wyjaśnień poprzez Platformę komunikacji elektronicznej niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie.do dnia 25.05.2021
4.3.Ostateczny termin składania poprzez Platformę komunikacji elektronicznej wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz podmiotowych środków dowodowych, oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Organizatora.   Organizator uzyska dostęp do powyższych dokumentów elektronicznych dopiero po terminie ich złożenia.do dnia 01.06.2021
do godziny 12:00
4.4.Ostateczny termin poinformowania Uczestników konkursu o dopuszczeniu do udziału w Konkursie oraz zaproszenie do składania opracowań studialnych Etapu I lub powiadomienie o niedopuszczeniu do udziału w Konkursie.do dnia 17.06.2021
4.5.Ostateczny termin składania poprzez Platformę komunikacji elektronicznej wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu dotyczących przygotowania i składania Opracowań studialnych.   Organizator udzieli wyjaśnień poprzez Platformę komunikacji elektronicznej niezwłocznie.do dnia 01.07.2021  
4.6.Ostateczny termin składania Opracowań studialnych.   Opracowania studialne w postaci elektronicznej należy składać poprzez Platformę komunikacji elektronicznej. Organizator uzyska dostęp do powyższych dokumentów elektronicznych dopiero po terminie ich złożenia.   Opracowania studialne w postaci papierowej należy składać na adres korespondencyjny wskazany w Rozdziale I pkt 1.2.do dnia 19.07.2021
do godziny 15:00
4.7.Ostateczny termin powiadomienia poprzez Platformę komunikacji elektronicznej Uczestników konkursu o kwalifikacji do Etapu II Konkursu oraz zaproszenia tych Uczestników do składania Prac konkursowych.do dnia 03.08.2021
ETAP II KONKURSU
4.8.Ostateczny termin składania poprzez Platformę komunikacji elektronicznej wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu dotyczących przygotowania i składania Prac konkursowych.   Organizator udzieli wyjaśnień poprzez Platformę komunikacji elektronicznej niezwłocznie.do dnia 31.08.2021
4.9.Ostateczny termin składania Prac konkursowych.   Prace konkursowe w postaci elektronicznej należy składać poprzez Platformę komunikacji elektronicznej. Organizator uzyska dostęp do powyższych dokumentów elektronicznych dopiero po terminie ich złożenia.   Prace konkursowe w postaci papierowej w tym także model fizyczny makiety należy składać na adres korespondencyjny Organizatora wskazany w Rozdziale I pkt 1.do dnia 01.10.2021 do godziny 15:00
4.10.Ogłoszenie wyników Konkursu na Stronie internetowej konkursu
oraz zawiadomienie poprzez Platformę komunikacji elektronicznej Uczestników konkursu o wynikach rozstrzygnięcia konkursu.   W przypadku, gdy Organizator będzie organizował oficjalne, publiczne ogłoszenie wyników Konkursu, o miejscu i godzinie tego wydarzenia Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni odrębnie.
w dniu 14.10.2021
4.11.Ewentualna wystawa pokonkursowa.od dnia 14.10.2021
do dnia  22.10.2021
4.12.Ewentualna dyskusja pokonkursowa.w dniu 21.10.2021