Wyniki konkursu

INFORMACJA O WYNIKACH ROZSTRZYGNIĘCIA DWUETAPOWEGO REALIZACYJNEGO KONKURSU ARCHITEKTONICZNEGO NA KONCEPCJĘ NOWEGO BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO IM. PROF. A. GRUCY CMKP W OTWOCKU

Oficjalna_Informacja_o_wynikach_rozstrzygniecia_Konkurs_Szpital_Otwock.pdf

I NAGRODA

pieniężna w wysokości 68 000,00 zł brutto oraz Nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej

zostaje przyznana:

Pracy konkursowej nr 001

(numer nadany przez Uczestnika konkursu 216308)

Uczestnik Konkursu samodzielnie biorący udział w Konkursie:

Tektura, Barbara Kozielewska

ul. Rozbrat 44 A

00-419 Warszawa

Skład zespołu autorskiego:

arch. Michał Kozielewski, arch. Barbara Kozielewska, arch. Mateusz Kluczek

Współpracownicy, którym nie przysługują autorskie prawa osobiste do Pracy

Konkursowej: arch. Ewa Sowińska, arch. Marcin Bieńka, arch. Anna Polakowska, arch. Katarzyna Grabara, Jarema Kozielewski.

Praca konkursowa w ostatecznym głosowaniu nad przyznaniem I Nagrody pieniężnej uzyskała w ramach kryteriów oceny liczbę głosów (punktów) 7 (siedem) na 7 głosujących Sędziów.

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu Rozdział VI pkt 1.2.2. Pracy konkursowej która otrzymała największą ilość głosów (punktów) i uzyskała I Nagrodę pieniężną zostaje także przyznana Nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej.

Informacja o Pracy konkursowej 001

Bryła zwarta, trzykondygnacyjna, symetryczna, z centralnym atrium głównym i dwoma symetrycznie zlokalizowanymi atriami bocznymi, wokół których rozplanowano ciągi pomieszczeń lub komunikacji ogólnej. Wejście główne dla pacjentów od strony południowej, przed wejściem zaprojektowano niewielki plac z dostępem do miejsc parkingowych. Podjazd do izby przyjęć od strony zachodniej. Podjazd dla karetek w narożniku północno-zachodnim. Wejście dla pracowników od strony północnej, bez kolizji z wejściem dla pacjentów i podjazdem do izby przyjęć. Dyspozycja funkcjonalna elastyczna, czytelna, oparta na regularnym, powtarzalnym układzie konstrukcyjnym (7,8 x 7,8) i klarownym układzie komunikacji ogólnej. Koncepcja elewacji oparta o regularny powtarzalny moduł konstrukcyjny z wydatnymi elementami konstrukcyjnymi (słupy, rygle), stanowiącymi jednocześnie elementy zacieniające oraz rozległymi przeszkleniami. Izba przyjęć zlokalizowana wzdłuż elewacji zachodniej, z możliwością symetrycznego podziału na dwie części. Łączniki prowadzące do budynku istniejącego zaprojektowane bez spadków, trafiające osiowo w główne korytarze I piętra prowadzące prosto na blok operacyjny w sposób zapewniający niezależność poszczególnych oddziałów na tej kondygnacji. Kondygnacja techniczna przewidziana na całej powierzchni dachu zasłonięta wysoką attyką o budowie spójnej z architekturą elewacji.

Uzasadnienie dokonania oceny (przyznania pracy określonej oceny) i przyznania

I Nagrody

najlepsze rozwiązania w zakresie funkcjonalności, właściwe sąsiedztwo poszczególnych działów, najprostszy układ komunikacyjny, koncepcja najlepsza pod względem możliwości przyszłych modyfikacji, atrakcyjna i elegancka architektura najlepiej dopasowana do charakteru miejsca, najlepsza organizacja podjazdów i dojść, właściwe połączenie ze budynkiem istniejącym.

Zalecenia i uwagi do pracy konkursowej nr 001

W toku tworzenia wielobranżowej koncepcji architektonicznej z zamawiającym konieczne będzie ponowne przeanalizowanie i wprowadzenie zmian w koncepcji w zakresie:

 1. Poprawę funkcjonalności poszczególnych zespołów pomieszczeń; w szczególności zbyt mała powierzchnia holu wejściowego – przestrzeń społeczna powinna być większa;
 2. Powierzchnia poradni dla dzieci winna być większa (należy dodać poczekalnię, poszerzyć korytarze, pokój matki karmiącej zaprojektować bliżej poradni);
 3. Dodać wypożyczalnię wózków inwalidzkich i miejsc na ich odstawienie;
 4. Wypracowanie optymalnych rozwiązań w zakresie konstrukcji elewacji i przeszkleń (również w zakresie ochrony ptaków przed zderzeniami z budynkiem);
 5. Należy zaproponować konkretne rozwiązania proekologiczne zintegrowane z architekturą;
 6. Należy zaproponować rozwiązanie zadaszenia nad wejściem do izby przyjęć;
 7. Należy rozwiązać dojścia do budynku – szczególnie od strony miejsc parkingowych – w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się;
 8. Zespół pomieszczeń administracyjnych nad hallem wejściowym należy opisać jako oddzielny zespół w stosunku do sąsiadujących oddziałów o funkcji stricte medycznej;
 9. Zapewnienie ogólnodostępności korytarza biegnącego wzdłuż sterylizatorni, również w kontekście warunków ewakuacji pożarowej.

II NAGRODA

pieniężna w wysokości 48 000 zł brutto zostaje przyznana:

Pracy konkursowej nr 002

(numer nadany przez Uczestnika konkursu 050505)

Uczestnik Konkursu wspólnie biorący udział w Konkursie:

1. KALATA ARCHITEKCI Sp.z o.o. Sp.k., Szymon Kalata, Eliza Kalata

ul. Kolektorska 25

01-692 Warszawa

2. Dipl. Arch. ETH SIA Anna Jach

Waserstrasse 67

8053 Zürich

Szwajcaria

Skład zespołu autorskiego:

Szymon Kalata, Eliza Kalata, Anna Jach, Agnieszka Krawczyk.

Praca konkursowa w ostatecznym głosowaniu nad przyznaniem II Nagrody pieniężnej uzyskała w ramach kryteriów oceny liczbę głosów (punktów) 7 (siedem) na 7 głosujących Sędziów.

Informacja o Pracy konkursowej 002

Bryła prosta, trzykondygnacyjna, oparta na czterech przecinających się pod kątem prostym skrzydłach wokół rozległego, centralnego atrium, z dwoma półotwartymi dziedzińcami od strony wschodniej i zachodniej. od strony zachodniej szeroki plac przed wejściem głównym. Parking terenowy zlokalizowany od strony północnej, za drogą wewnętrzną. Kompozycja elewacji pasmowa, z wydatnymi pasami między kondygnacyjnymi w formie donic na zieleń. Układ komunikacji wewnętrznej jedno- i dwukorytarzowy, prowadzony wzdłuż osi skrzydeł. Kondygnacja techniczna zaprojektowana jedynie nad blokiem operacyjnym.

Uzasadnienie dokonania oceny (przyznania pracy określonej oceny) i przyznania

II Nagrody

Architektura dopasowana do charakteru miejsca, poprawne połączenie z istniejącym szpitalem, łączniki z niewielkim (1%) spadkiem, w przeważającej części korzystne doświetlenie powierzchni wewnętrznej światłem dziennym, atrakcyjna koncepcja wnętrz. Przechodniość oddziałów, niekorzystny i nieczytelny układ dwukorytarzowy, niewłaściwe powiązania komunikacyjne w obrębie przychodni, niewłaściwie rozwiązana komunikacja wokół budynku. Zbyt mała powierzchnia centralnej sterylizatorni.

Zalecenia i uwagi do Pracy konkursowej nr 002

 1. Przeanalizowanie funkcjonalności poszczególnych zespołów pomieszczeń;
 2. Wypracowanie optymalnych rozwiązań w zakresie konstrukcji elewacji i przeszkleń (również w zakresie ochrony ptaków przed zderzeniami z budynkiem);
 3. Propozycja konkretnych rozwiązań proekologicznych zintegrowanych z architekturą;
 4. Powiększyć przestrzeń wejściową w izbie przyjęć;
 5. Przewidzieć podjazdy do izby przyjęć i podjazd do wejścia głównego;
 6. Zlikwidować przechodniość oddziałów;
 7. Poprawić funkcjonalność i czytelność komunikacji wewnętrznej (preferowany jest układ jednokorytarzowy zamiast dwukorytarzowego);
 8. Zorganizować właściwie strefę wejścia do przychodni dla dzieci i dla dorosłych oraz komunikację z poradnią leczenia kości;
 9. Lokalizacja przychodni dla dzieci do powtórnej analizy;
 10. Strefa poczekalni w holu głównym i restauracji do powtórnej analizy – otwarcie restauracji na komunikację ogólną w budynku. zamiana lokalizacji POP i OIT.
 11. Przemyśleć aranżację przestrzeni technicznej na dachu (przesłony urządzeń i kanałów prowadzonych po dachu);
 12. Wyeliminować spadki w łącznikach (rzędna trzeciej kondygnacji projektowanego obiektu powinna być identyczna jak w istniejącym budynku łóżkowym = 113,47);
 13. Powiększenie centralnej sterylizatorni.

III NAGRODA

pieniężna w wysokości 28 000 zł brutto zostaje przyznana:

Pracy konkursowej nr 003

(numer nadany przez Uczestnika konkursu 810432)

Uczestnik Konkursu samodzielnie biorący udział w Konkursie:

ARCH-DECO Sp. z o.o.

ul. Starowiejska 41-43

81-363 Gdynia

Skład zespołu autorskiego:

mgr inż. arch. Zbigniew Reszka, mgr inż. arch. Michał Baryżewski, mgr inż. arch. Michał Afeltowicz, mgr inż. arch. Joanna Woźniak-Wacławiak, mgr inż. arch. Marek Frania, mgr arch. wnętrz Izabela Jackiewicz, mgr inż. arch Piotr Czerniawski, mgr inż. arch. Kinga Czarniecka, mgr inż. arch. Agata Kielecka, stud. arch. Krzysztof Jarczok, mgr inż. arch. Aleksandra Czerska, mgr inż. arch. Rafał Grunwald.

Praca konkursowa w ostatecznym głosowaniu nad przyznaniem III Nagrody pieniężnej uzyskała w ramach kryteriów oceny liczbę głosów (punktów) 7 (siedem) na 7 głosujących Sędziów.

Informacja o Pracy konkursowej 003

Bryła zwarta, trzykondygnacyjna, wzbogacona podcieniami od strony południowej i zachodniej. Wejście główne zaprojektowano od strony zachodniej w sposób czytelny zarówno z wjazdu istniejącego jak i projektowanego. Bezpośrednio przed wejściem zaprojektowano parking na 43 miejsca postojowe, pozostałe miejsca postojowe w formie zatok od strony południowej i wschodniej, dodatkowo założono rozbudowę parkingu wielopoziomowego. Jedno podłużne atrium na osi wejścia głównego i holu wejściowego. Dodatkowe dwa atria na I piętrze wyposażone w świetliki dachowe doświetlają hol wejściowy i przychodnię położone na parterze. Połączenie z budynkiem istniejącym poprzez łączniki różnej długości o nachyleniu odpowiednio 2% (zachodni) i 3% (wschodni). Elewacje jasne, z rytmicznie rozmieszczonymi otworami okiennymi optycznie powiększonymi przez zastosowanie lekko wycofanych blend w ciemniejszym kolorze. Zróżnicowanie materiałowe elewacji parteru i piętra. Kondygnacja techniczna zaprojektowana jedynie nad blokiem operacyjnym.

Uzasadnienie dokonania oceny (przyznania pracy określonej oceny) i przyznania

III Nagrody

Największa powierzchnia całkowita budynku (pomimo sugerowanej w warunkach konkursu powierzchni całkowitej). Nieoptymalne połączenie z budynkiem istniejącym. Niefortunna komunikacja z zespołem dźwigów osobowych z układem komunikacji wewnętrznej, zbyt duże powierzchnie gastronomii, przewymiarowana centralna sterylizatornia. Nieoptymalne połączenie OIT i POP z blokiem operacyjnym. Przeciętne walory architektoniczne.

Ekonomiczna elewacja. Dobre doświetlenie powierzchni wewnętrznej (świetliki i atrium). Czytelny układ funkcjonalny. Dobre założenie rozbudowy istniejącego parkingu wielopoziomowego.


UZASADNIENIE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

Na II etap konkursu wpłynęły 4 prace. Wszystkie dostarczone prace zostały ocenione zgodnie z zasadami i kryteriami ustalonymi w Regulaminie konkursu Rozdział VII. Wszystkie prace zdaniem Sądu konkursowego spełniły istotne wymogi formalne i merytoryczne Regulaminu i w zadowalającym stopniu sprostały oczekiwaniom Zamawiającego i Sądu konkursowego w stopniu umożliwiającym ich obiektywną i rzetelną ocenę w związku z czym wszystkie Prace konkursowe podlegały takiej ocenie.

Prace pozostały anonimowe, ich zakres i czytelność były wystarczające dla właściwej oceny zgodnie z kryteriami i wytycznymi Regulaminu. Parametry, wytyczne i założenia wskazane na rysunkach i w częściach opisowych nie budziły większych wątpliwości Sądu i pozwalały na jednoznaczną ocenę przedstawionych rozwiązań. Parametry te oceniono na podstawie zapisów w tabelach, opisie oraz poprzez weryfikację materiału przedstawionego na planszach konkursowych.

Prace konkursowe były oceniane według następujących równoważnych w swojej kategorii kryteriów:

a) Atrakcyjność proponowanych rozwiązań architektonicznych i zagospodarowania,

b) Sprawność funkcjonalno-użytkowa nowego budynku szpitala,

c) Jakość zaproponowanych pomieszczeń nowego budynku szpitala w kontekście ich funkcjonalności,

d) Zastosowanie rozwiązań proekologicznych i energooszczędnych w nowym budynku szpitala i w zagospodarowaniu terenu,

e) Realność i optymalizacja ekonomiczna przyjętych rozwiązań,

f) Stopień uwzględnienia w zaproponowanych rozwiązaniach kosztów użytkowania i utrzymania.

Spełnienie preferowanych, wskazanych w Regulaminie konkursu istotnych wymogów jako zalecanych zostało zdaniem Sądu odczytane przez Uczestników prawidłowo, przy czym prace przedstawione przez uczestników zawierały różniące się od siebie rozwiązania funkcjonalne, techniczne i estetyczne.

W efekcie, ocenione prace, zgodnie z Regulaminem konkursu, w sposób indywidualny, twórczo odniosły się do postawionego zadania wypełniając najbardziej kluczowe, istotne wymogi i postanowienia Regulaminu. Poddane ocenie prace spełniły w większym lub mniejszym stopniu cel konkursu jakim jest uzyskanie właściwych rozwiązań w zakresie realizacji programu funkcjonalno-użytkowego, jak i pod względem osiągnięcia ciekawego wyrazu architektonicznego, właściwego osadzenia budynku w kontekście urbanistycznym, zapewniając atrakcyjność rozwiązań funkcjonalnych, ich spójność i oczekiwaną użyteczność zarówno dla budynku i jego otoczenia.

Uzyskane w ten sposób propozycje rozwiązań projektowych w Pracach, wypełniające w różny sposób zalecenia opisane w Regulaminie konkursu, zyskały jednak w większości wypadków, zdaniem Sądu, spodziewany walor unikalności. Wynikiem tego jest ocena i werdykt Sądu wartościujący uzyskane w pracach rozwiązania.

W ocenie Sądu konkursowego Prace w różnym stopniu spełniły powyższe założenia i kryteria konkursowe co zostało odzwierciedlone w uzyskanych przez Prace punktach i przyznanych Nagrodach.

Sąd Konkursowy zdecydował o przyznaniu wyłącznie trzech Nagród za I, II i III miejsce, a kwotę przewidzianą na Nagrody w formie wyróżnień przydzielił w równych częściach każdej z nagrodzonych prac. Szczegółowe omówienie podstaw dokonania oceny każdej z prac konkursowych znajdują się przy ich opisach prac, w niniejszym dokumencie.