Pytania i odpowiedzi

20.09.2021
Opublikowano wyjaśnienia 7 treści Regulaminu konkursu dotyczące przygotowania i składania prac konkursowych (Pytanie 53 i 54).
Wyjaśnienia 7 treści Regulaminu Konkurs Szpital Otwock

WYJAŚNIENIA 7 TREŚCI REGULAMINU KONKURSU
DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH
(PYTANIA 53 i 54)

PYTANIE 53
Dzień dobry. Mam pytanie czy wymagany jest model fizyczny? Brak wytycznych w regulaminie. Jest tylko informacja w harmonogramie bez szczegółowych informacji dotyczących skali modelu etc.
ODPOWIEDŹ:
Organizator informuje, iż w Konkursie Uczestnicy nie muszą składać modelu fizycznego (makiety). W Regulaminie Konkursu w Harmonogramie, gdzie jest mowa o makiecie nastąpił błąd pisarski.
W związku z powyższym zapis z Rozdziału I pkt 4.9. przyjmuje brzmienie:
„Ostateczny termin składania Prac konkursowych.
Prace konkursowe w postaci elektronicznej należy składać poprzez Platformę komunikacji elektronicznej.
Organizator uzyska dostęp do powyższych dokumentów elektronicznych dopiero po terminie ich złożenia.
Prace konkursowe w postaci papierowej należy składać na adres korespondencyjny Organizatora wskazany w Rozdziale I pkt 1.”

PYTANIE 54
Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie czy wykonanie makiety, o której mowa w rozdziale I pkt 4.9 regulaminu konkursu jest obowiązkowe, jeżeli tak to czy makieta może zostać wykonana w skali 1: 1000 w technice dowolnej , zaproponowanej przez uczestnika konkursu.
ODPOWIEDŹ:
Patrz odpowiedź na Pytanie 53

Rafał Mroczkowski
Sekretarz Konkursu


Opublikowano wyjaśnienia 6 treści Regulaminu konkursu dotyczące przygotowania i składania prac konkursowych (Pytanie 52).
Wyjaśnienia 6 treści Regulaminu Konkurs Szpital Otwock

WYJAŚNIENIA 6 TREŚCI REGULAMINU KONKURSU
DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH
(PYTANIE 52)

PYTANIE 52
W związku z odpowiedzią na pytanie nr 48 w świetle zaleceń ponownie prosimy o wyjaśnienie z uwagi na rozbieżność zawartych tam informacji:

odpowiedź na pytanie nr 48:
Zamawiający oczekuje lokalizacji na jednej kondygnacji bloku operacyjnego, oddziału intensywnej terapii, oddziału pooperacyjnego i oddziału ortopedii. Zgodnie z zaleceniami:
„…Należy zgrupować blok operacyjny, oddział pooperacyjny, odział intensywnej terapii oraz oddział ortopedii na jednej kondygnacji i zapewnić optymalne połączenia między tymi oddziałami/blokami i budynkiem istniejącym…”

w zaleceniu tekst brzmi:
„…Należy zgrupować blok pooperacyjny, odział intensywnej terapii oraz oddział ortopedii na jednej kondygnacji i zapewnić optymalne połączenia między tymi oddziałami/blokami i budynkiem istniejącym…”

W zaleceniach użyto nazwy „blok pooperacyjny” w odpowiedzi na pytanie nr 48 użyto „blok operacyjny i oddział pooperacyjny”.
Czy Zamawiający potwierdza, że nie doszło do omyłki i na jednej kondygnacji należy zlokalizować cztery funkcje:
blok operacyjny, oddział pooperacyjny, odział intensywnej terapii oraz oddział ortopedii.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający potwierdza, że nie doszło do omyłki i na jednej kondygnacji należy zlokalizować cztery funkcje: blok operacyjny, oddział pooperacyjny, oddział intensywnej terapii oraz oddział ortopedii.


17.08.2021
Opublikowano wyjaśnienia 5 treści Regulaminu konkursu dotyczące przygotowania i składania prac konkursowych (Pytania od 48 do 51).

Wyjaśnienia 5 treści Regulaminu Konkurs Szpital Otwock

WYJAŚNIENIA 5 TREŚCI REGULAMINU KONKURSU
DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH
(PYTANIA 48 do 51)

PYTANIE 48
Natomiast zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 45 do Etapu I: „Zamawiający nie definiuje wymogu czy oddział ortopedii będzie na tej samej kondygnacji co blok operacyjny, oddział pooperacyjny, oddział intensywnej terapii. Należy jednak zaznaczyć, że blok operacyjny, oddział pooperacyjny, oddział intensywnej terapii powinny znajdować się w bezpośredniej bliskości, czyli na jednej kondygnacji.”

Powyższe zalecenia są naszym zdaniem w sprzeczności, w związku z tym kierujemy zapytanie czy prawidłowa jest lokalizacja na jednej kondygnacji funkcji bloku operacyjnego, oddziału intensywnej terapii oraz oddziału pooperacyjnego, natomiast oddziału ortopedii na innej? Czy może bardziej wskazana jest lokalizacja na jednej kondygnacji oddziału pooperacyjnego, oddziału intensywnej terapii oraz oddziału ortopedii, natomiast bloku operacyjnego na innej?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający oczekuje lokalizacji na jednej kondygnacji bloku operacyjnego, oddziału intensywnej terapii, oddziału pooperacyjnego i oddziału ortopedii. Zgodnie z zaleceniami: „…Należy zgrupować blok operacyjny, oddział pooperacyjny, odział intensywnej terapii oraz oddział ortopedii na jednej kondygnacji i zapewnić optymalne połączenia między tymi oddziałami/blokami i budynkiem istniejącym…”

PYTANIE 49
Prosimy o potwierdzenie, że w przesłanej Opinii i zaleceniach ust II „Uwagi i zalecenia ogólne do uwzględnienia w Pracy konkursowej Etapu II” dotyczą wszystkich prac zakwalifikowanych do II Etapu.
ODPOWIEDŹ:
Organizator potwierdza, iż przesłane Opinie i zalecenia ust II „Uwagi i zalecenia ogólne do uwzględnienia w Pracy konkursowej Etapu II” dotyczą wszystkich prac zakwalifikowanych do II Etapu.

PYTANIE 50
Wg regulaminu rozdz. VI pkt 2.2 lit. e, f, g – wymagane jest przedstawienie 13 wizualizacji. W naszej opinii zmniejszenie ilości wizualizacji do 10 sztuk będzie wystarczające do dokładnego przedstawienia koncepcji konkursowej. Proponowana przez nas liczba i tak wydaje się być wygórowaną w porównaniu do innych konkursów podobnej skali. W związku z powyższym prosimy o zmniejszenie minimalnej ilości wizualizacji do 10 sztuk. Proponujemy min. 1 widok z lotu ptaka, 4 widoki z perspektywy człowieka oraz 5 widoków wnętrza.
ODPOWIEDŹ:
Organizator dopuszcza mniejszą liczbę wizualizacji w liczbie minimum 10 sztuk tj:

e.  Minimum 1 realistyczna wizualizacja z „lotu ptaka” przedstawiająca w czytelny sposób całość terenu opracowania konkursowego oraz najbardziej charakterystyczne ujęcie nowego budynku szpitala wraz z kontekstem budynków istniejących.

f. Minimum 4 realistycznych wizualizacji z perspektywy człowieka, ukazujące nowy budynek szpitala z zewnątrz, w tym uwzględniające:

• widok strefy wejściowej do nowego budynku szpitala,

• kontekst zagospodarowania.

g. Minimum 5 realistycznych wizualizacji wnętrza nowego budynku szpitala a w szczególności:

• holu głównego,

• izby przyjęć ostrego dyżuru ortopedycznego – poczekalnia,

• fragmenty komunikacji wewnątrz szpitala ze szczególnym uwzględnieniem wejść do łączników ze starym budynkiem.”

PYTANIE 51
Wg regulaminu rozdz. VI pkt 2.2 lit. a – projekt zagospodarowania terenu ma być przedstawiony w skali 1:250. Powyższy rysunek ułożony względem północy w zadanej skali wymaga rozmieszczenia go na 3 planszach 100×70 cm. W naszej opinii skala wymagana w części studialnej (1:500) była wystarczająca do odczytania koncepcji. W związku z powyższym prosimy o zastosowanie takiej samej skali projektu zagospodarowania terenu w pracy konkursowej. Pozwoli to wygodnie przeczytać rysunek ( 1 plansza ) oraz pozostawi więcej miejsca na czytelne rozmieszczenie pozostałych wymaganych elementów opracowania konkursowego.
ODPOWIEDŹ:
Organizator dopuszcza przedstawienia w Pracy konkursowej projektu zagospodarowania terenu w sakli 1:500 tj.:

a. Projekt zagospodarowania terenu w granicach opracowania konkursowego (wg Załącznika 7a do Regulaminu), wykonany na załączonej mapie zasadniczej w skali 1:500.

Rysunek powinien zawierać nowe i adaptowane elementy zagospodarowania, w tym

w szczególności:

•           układ komunikacji zewnętrznej, w tym stref ruchu pieszego, rowerowego

oraz samochodowego i dostaw a także strefy parkowania,

•           układ nawierzchni z określeniem rodzaju użytego materiału,

•           lokalizację obiektów małej architektury oraz elementów oświetlenia,

•           układ zieleni, w tym nowej, adaptowanej i usuwanej zieleni wysokiej,

•           lokalizację nowego budynku szpitala (na rysunku należy przedstawić rzut dachów),

•           lokalizację innych obiektów zaproponowanych przez Uczestników,

•           charakterystyczne rzędne wysokościowe.”

UWAGA

Zgodnie z zapisami Rozdziału I pkt 2.9.:

„… Na każdym etapie Konkursu odpowiedzi na wnioski Uczestników konkursu o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu przesłane Uczestnikom konkursu i zamieszone na Stronie internetowej Konkursu są wiążące dla Uczestników konkursu bez konieczności zmiany treści Regulaminu konkursu.”

Rafał Mroczkowski
Sekretarz Konkursu


02.07.2021
Opublikowano wyjaśnienia 4 treści Regulaminu konkursu dotyczące przygotowania i składania Opracowań studialnych.
Wyjaśnienia 4 treści Regulaminu Konkurs Szpital Otwock

WYJAŚNIENIA 4 TREŚCI REGULAMINU KONKURSU
DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OPRACOWAŃ STUDIALNYCH
(PYTANIA 39 do 47)

PYTANIE 39
Czy organizator dopuszcza możliwość nieznacznego przesunięcia/przebudowy budynku tlenowni przed budynkiem „E”?
ODPOWIEDŹ:
Nie.

PYTANIE 40
Czy organizator przekaże uczestnikom konkursu uszczegółowioną tabelę programową i powierzchniową?
ODPOWIEDŹ:
Organizator nie przewidywał w założeniach konkursowych przekazywania tabeli z podanymi powierzchniami wszystkich pomieszczeń.
Zgodnie z zapisami Z Załącznika 7b:
Jednym z głównych zadań Uczestnika konkursu jest racjonalna optymalizacja przestrzeni i programu pod kątem budżetu Inwestycji podanego w Rozdziale II pkt 3 oraz właściwy w powyższym kontekście dobór powierzchni dla poszczególnych pomieszczeń i przestrzeni (o ile powierzchnie te nie zostały podane w Tabeli programowej w pkt 5 poniżej). W tym zakresie do zadań Uczestnika konkursu będzie należało ergonomiczne rozmieszczenie w obiekcie programu i funkcji przy zapewnieniu poprawnych oraz wymaganych przez Organizatora relacji pomiędzy elementami programu. W powyższym zakresie premiowane będą rozwiązania funkcjonalne i przestrzenne optymalizujące funkcje i koszty budowy i działania przyszłego szpitala

PYTANIE 41
Czy podana w wytycznych powierzchnia użytkowa, t.j. 25000 m2 jest istotnym wymogiem formalnym który należy spełnić? Istnieje rozbieżność pomiędzy wymaganą powierzchnią oraz podanym programem.
ODPOWIEDŹ:
Powierzchnia ta podana została jako przykładowa i nie jest obowiązująca dla Uczestników konkursu. Do zadań Uczestnika konkursu należy zaproponowanie najbardziej optymalnej powierzchni zadanego programu i funkcji w kontekście kosztu realizacji Inwestycji.

PYTANIE 42
Czy organizator poda legendę kolorystyczną dla rzutów i schematów funkcjonalnych? Ujednolicona kolorystyka funkcji z pewnością ułatwiłaby ocenę prac.
ODPOWIEDŹ:
Pozostawia się to do decyzji Uczestników konkursu.

PYTANIE 43
Ile prac projektowych przewiduje się jako zakwalifikowanych do 2 etapu konkursu?
ODPOWIEDŹ:
Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu Rozdział I pkt 2.4. ppkt 1.2. lit. d): „Ocena zanonimizowanych Opracowań studialnych przez Sąd Konkursowy na podstawie kryteriów określonych w Rozdziale V Regulaminu oraz wyłonienie pięciu (5) najlepszych opracowań studialnych odpowiadających wymaganiom określonym w Regulaminie, które zostaną zakwalifikowane do Etapu II Konkursu

PYTANIE 44
Czy Zamawiający zakłada zachowanie istniejących parterowych budynków we wschodniej części terenu objętego opracowaniem?
ODPOWIEDŹ:
Tak

PYTANIE 45
Czy możliwe jest zlokalizowanie oddziału ortopedii na innej kondygnacji niż pozostała część bloku IV (oddział operacyjny, oddział pooperacyjny, oddział intensywnej terapii)? Ma to związek z dużą powierzchnią jaką zajmują ww. funkcje.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający zaleca zlokalizowanie oddziału ortopedii w ramach IV bloku funkcjonalnego. Wynika to z faktu, że oddział ortopedii jest typowym oddziałem zabiegowym i będzie głównym użytkownikiem projektowanego bloku operacyjnego i oddziału pooperacyjnego. Zamawiający nie definiuje natomiast wymogu czy oddział będzie na tej samej kondygnacji co blok operacyjny, oddział pooperacyjny, oddział intensywnej terapii. Należy jednak zaznaczyć, że blok operacyjny, oddział pooperacyjny, oddział intensywnej terapii powinny znajdować się w bezpośredniej bliskości, czyli na jednej kondygnacji.

PYTANIE 46
Czy zaplecze funkcji gastronomicznych planuje się jako zaplecze cateringowe? Czy planowana jest obsługa funkcji gastronomicznych (restauracja, bufet, kawiarnia) z jednego zaplecza?
ODPOWIEDŹ:
Zaplecze planowane jest jako zaplecze cateringowe. Obsługa wszystkich funkcji gastronomicznych planowana jest z jednego zaplecza.

PYTANIE 47
W związku z krótkim czasem opracowania projektu konkursowego po otrzymaniu odpowiedzi na pytania od organizatora konkursu, wnioskuje się o przesunięcie terminu oddania I etapu. Konkurs ma charakter specjalistyczny i odpowiedzi są kluczowe dla zaproponowania prawidłowo funkcjonującej koncepcji szpitala.
ODPOWIEDŹ:
Organizator nie przewiduje zmian terminów.

Rafał Mroczkowski
Sekretarz Konkursu


01.07.2021
Opublikowano wyjaśnienia 3 treści Regulaminu konkursu dotyczące przygotowania i składania Opracowań studialnych.
Wyjaśnienia 3 treści Regulaminu Konkurs Szpital Otwock

WYJAŚNIENIA 3 TREŚCI REGULAMINU KONKURSU

DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OPRACOWAŃ STUDIALNYCH

(PYTANIA 21 do 38)

PYTANIE 21
Prosimy o informację jak można dokonać wizji lokalnej, z kim uzgadniać termin?
ODPOWIEDŹ:
Organizator nie przewidział zorganizowanej wizji lokalnej terenu opracowania konkursowego, aczkolwiek informujemy, iż każdy Uczestnik konkursu może taka wizję lokalną przeprowadzić we własnym zakresie, gdyż teren szpitala jest terenem otwartym bez ograniczeń dostępu.

PYTANIE 22
Dotyczy załącznika 7a – mapa zasadnicza dla terenu opracowania konkursowego z naniesionymi granicami opracowania.
Prosimy o wyjaśnienie czy Organizator dopuszcza likwidację budynków:
– N – dział techniczny,
– L – warsztat działu technicznego,
– Istniejąca stacja transformatorowa,
zlokalizowanych w granicach terenu opracowania konkursowego i przeniesienie tych funkcji w lokalizację zaproponowaną w pracy konkursowej?
ODPOWIEDŹ:
Nie.

PYTANIE 23
Czy niezbędne jest połączenie projektowanego budynku szpitala z istniejącym kompleksem przy pomocy dwóch łączników, czy wystarczy jeden o odpowiedniej przepustowości i połączeniu funkcjonalnym?
ODPOWIEDŹ:
Wymagane są dwa łączniki ze starym budynkiem szpitala zgodnie z wytycznymi z Załącznika 7b do Regulaminu.

PYTANIE 24
Jaką funkcję obecnie pełni przewidziana do demontażu rampa-ślimak?
ODPOWIEDŹ:
W chwili obecnej przewidziana do demontażu rampa-ślimak pełni jedynie funkcję estetyczną

PYTANIE 25
Czy wskazana powierzchnia 25.000m2 netto jest właściwa dla zakresu opracowania?
ODPOWIEDŹ:
Nie. Powierzchnia ta podana jest jako przykładowa. Do zadań Uczestnika konkursu należy zaproponowanie najbardziej optymalnej powierzchni zadanego programu i funkcji w kontekście kosztu realizacji Inwestycji.

PYTANIE 26
Czy planowana jest dalsza przyszłościowa rozbudowa przedmiotowego budynku – po realizacji zakresu konkursu?
ODPOWIEDŹ:
Organizator na dzień dzisiejszy nie przewiduje takiej rozbudowy.

PYTANIE 27
Czy projektowane pomieszczenia techniczne źródeł – kotłownia, rozdzielnia elektryczna, agregat prądotwórczy – mają obsługiwać tylko budynek będący w zakresie konkursu czy inne (wszystkie) budynki Szpitala? Czy również po ewentualnej rozbudowie?
ODPOWIEDŹ:
Wymienione w pytaniu pomieszczenia techniczne mają obsługiwać wyłącznie nowy budynek szpitala.

PYTANIE 28
Czy maszynownie SP oraz próżni mają obsługiwać tylko budynek będący w zakresie konkursu czy inne (wszystkie) budynki Szpitala? Czy również po ewentualnej rozbudowie?
ODPOWIEDŹ:
Maszynownie SP oraz próżni mają obsługiwać wyłącznie nowy budynek szpitala.

PYTANIE 29
Czy na terenie Szpitala znajduje się zespół pomieszczeń Stacji Dezynfekcji Łóżek? Czy należy uwzględnić taki zespół w zakresie opracowania?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający nie wymaga zaprojektowania stacji dekontaminacji łóżek.

PYTANIE 30
Prosimy o podanie rzędnych wysokościowych kondygnacji budynku istniejącego w m.n.p.m. W szczególności kondygnacji, na której mają się znaleźć łączniki z projektowanym budynkiem.
ODPOWIEDŹ:
Na dzień dzisiejszy Zamawiający nie dysponuje takimi rzędnymi, aczkolwiek pomiary te zostały już zamówione i będą dostarczone Uczestnikom konkursu do końca dnia 05.07.2021 r.

PYTANIE 31
Na stronie 16 Regulaminu Konkursu znajduje się zapis: „Nowy budynek szpitala musi być połączony z istniejącym budynkiem E (główny budynek łóżkowy szpitala) na poziomie kondygnacji +1 budynku istniejącego poprzez dwa łączniki nadziemne.” Jednocześnie w dokumencie „Załącznik_nr_7b_WYTYCZNE” wskazaną lokalizacją łączników jest 2 piętro. Czy mogą Państwo potwierdzić jedną z tych lokalizacji?
ODPOWIEDŹ:
Właściwa lokalizacja łączników zostatała określona w Złączniku 7b do Regulaminu i jest to Piętro II starego budynku szpitala dokładnie w miejscu otworów okiennych oznaczonych O10 – pomieszczenie E/3/062 (Hall klatki schodowej) oraz pomieszczenie E/3/041 (Hall klatki schodowej).

PYTANIE 32
W dokumencie „Załącznik_nr_7b_WYTYCZNE” znajduje się tabela pomieszczeń nowego budynku, bez podania ich powierzchni. Większość z nich można określić dzięki posiadanemu doświadczeniu lub czerpiąc wiedzę z podobnych projektów lub realizacji. Wyjątkiem są w naszym mniemaniu Laboratoria Analityczne (BLOK III), których powierzchnia zależy od wielu czynników i parametrów, które nie są określone w Państwa wytycznych. W związku z powyższym prosimy o podanie powierzchni użytkowych dla Pracowni i Banku Krwi znajdujących się w ww. tabeli.
ODPOWIEDŹ:
Organizator podaje zalecana powierzchnie jak następuje:

Pracownia Analityki ok. 30 m2
Pracownia bakteriologii ok. 20 m2
Pracownia do badań wykonywanych w
skupieniu
 ok. 30 m2
Pracownia GPS ok. 22 m2
Pracownia immunologii transfuzjologicznej ok. 30 m2
Pracownia mikrobiologii ok. 25 m2
Punkt przyjęć materiału/ Wydawanie ok. 30 m2
Pokój pobrań materiału ok. 22 m2
Bank krwi ok. 20 m2

PYTANIE 33
W dokumencie „Załącznik_nr_7b” str. 7 znajduje się zapis „do zadań uczestnika należy (…) podanie powierzchni poszczególnych pomieszczeń” – czy w związku z tym należy załączyć pełną tabelę powierzchni z oznaczeniem pomieszczeń na rzutach?
ODPOWIEDŹ:
Tak, ale zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu na etapie Opracowań studialnych Uczestnicy składają jedynie wstępne założenia dotyczące powierzchni nowego budynku szpitala – szacunkowy, ogólny bilans powierzchni budynku oraz bilans terenu.
Na etapie Prac konkursowych Uczestnicy składają pełną tabelę programową nowego budynku szpitala zgodnie z Załącznikiem 6b do Regulaminu, w której to tabeli muszą podać wszystkie pomieszczenia i przestrzenie zaprojektowane w szpitalu wraz z ich powierzchniami i kondygnacjami na których występują.

PYTANIE 34
Na stronie 27 Regulaminu znajduje się zapis określający, że w części opisowej należy podać „szacunkowy, ogólny bilans powierzchni budynku”. Czy należy przez to rozumieć, że wymagane jest podanie jedynie powierzchni poszczególnych oddziałów szpitalnych / jednostek organizacyjnych (oznaczonych numerycznie w tabeli programowej – punkt 5 Załącznika nr7b)?
ODPOWIEDŹ:
Do decyzji Uczestnika konkursu pozostawia się w jakim stopniu dokładności określi powierzchnie pomieszczeń i przestrzeni w budynku szpitala, aczkolwiek zaproponowana przez Uczestnika dokładność podania wydaje się wystraczającym minimum.

PYTANIE 35
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą dopuszcza organizację bloku operacyjnego bez tzw. części brudnej („Dopuszcza się możliwość usuwania brudnych narzędzi, brudnego sprzętu, brudnej bielizny oraz odpadów tą samą drogą, którą dostarcza się materiał czysty i sterylny, pod warunkiem zastosowania szczelnych opakowań transportowych”). Czy Zamawiający dopuszcza taką możliwość?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. Zamawiający oczekuje zaprojektowania drogi brudnej i windy brudnej oraz zaprojektowania windy czystej do transportu materiałów sterylnych na blok operacyjny z centralnej sterylizatrorni.

PYTANIE 36
Dla ilu studentów należy przewidzieć szatnie?
ODPOWIEDŹ:
Szpital w ramach Centrum Medycznego Kształcenia podyplomowego nie kształci studentów, a jedynie prowadzi kursy dla lekarzy i lekarzy rezydentów.
W szatni można przewidzieć maksymalnie 20 szafek na te potrzeby.

PYTANIE 37
Czy w związku z planowanym w przyszłości wjazdem głównym na teren szpitala od strony ul. Grunwaldzkiej Zamawiający ma jakiekolwiek preferencje dotyczące lokalizacji holu głównego (od strony północnej / południowej)?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający oczekuje lokalizacji obszernego holu głównego stanowiącego przestrzeń społeczną pozwalającą na zachowanie wymaganych dystansów społecznych w przypadku obostrzeń pandemicznych dla pacjentów przychodni specjalistycznej z wejściem od strony południowej.
Od strony północnej Zamawiający oczekuje lokalizacji podjazdu do izby przyjęć pracującej w trybie ostrego dyżuru.

PYTANIE 38
Czy Zamawiający przewiduje zewnętrzne dostawy do centralnej sterylizatorni, które wymagałyby bezpośredniego podjazdu z poziomu terenu? Załącznik 7b wskazuje na konieczność lokalizacji sterylizatorni na poziomie parteru – prosimy o potwierdzenie bądź sprostowanie wytycznych.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający przewiduje zewnętrzne dostawy do centralnej sterylizatorni, które wymagały będą bezpośredniego podjazdu z poziomu terenu. Oczekuje lokalizacji centralnej sterylizatorni na najniższej kondygnacji z dostępem z poziomu terenu od strony północnej.

Rafał Mroczkowski
Sekretarz Konkursu


27.05.2021
Opublikowano wyjaśnienia 2 treści Regulaminu konkursu dotyczące przygotowania i składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie (pytania 6 do20).
Wyjasnienia 2_tresci_Regualminu_Konkurs_Szpital_Otwock_pytania_6_do_20

WYJAŚNIENIA 2 TREŚCI REGULAMINU KONKURSU
DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE (PYTANIA 6 do 20)

PYTANIE 6
Prosimy o udostępnienie mapy obejmującej cały teren szpitala (wraz ze strefą wejściową od ul. Konarskiego).
ODPOWIEDŹ:
Załącznik nr 7a do Regulaminu konkursu udostępniony na stronie internatowej konkursu (https://konkurs-szpital-otwock.sarp.warszawa.pl/) czyli mapa zasadnicza dla terenu opracowania konkursowego z naniesionymi granicami opracowania obejmuje cały teren Szpitala (wraz ze strefą wejściową od ul. Konarskiego).

PYTANIE 7
Prosimy o udostępnienie inwentaryzacji zieleni terenu objętego opracowanie konkursowym.
ODPOWIEDŹ:
Organizator nie posiada inwentaryzacji zieleni terenu objętego opracowanie konkursowym.
Teren opracowania konkursowego jest prawie w całości zadrzewiony (zadrzewienia o charakterze leśnym).
Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej.

PYTANIE 8
Prosimy o udostępnienie aktualnej dokumentacji architektoniczno-budowlanej budynku E szpitala w formie otwartych plików CAD (np. *.dwg, itp.).
Brak dokumentacji w wersji edytowalnej zmusza poszczególne podmioty biorące udział w konkursie do samodzielnego opracowania dostarczonych przez organizatora konkursu pdf-ów, co wiąże się z poniesieniem znacznych nakładów czasowych przez wszystkich uczestników. Czas ten mógłby zostać przeznaczony na przygotowanie koncepcji konkursowych co podniosłoby jakość propozycji projektowych.
ODPOWIEDŹ:
Organizator nie posiada dokumentacji architektoniczno-budowlanej budynku E szpitala w formie otwartych plików CAD.

PYTANIE 9
Prosimy o udostępnienie aktualnej dokumentacji architektoniczno-budowlanej (najlepiej w formie otwartych plików CAD) wszystkich budynków szpitala w zakresie umożliwiającym odczytanie ich gabarytów (podstawowe rzuty, elewacje i / lub przekroje).
W szczególności prosimy o udostępnienie dokumentacji budynków znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego w konkursie obiektu (budynki B, C, D, E, J, L, O, P, T oraz H i N według oznaczenia zamieszonego na rysunku planu terenu i obiektów SPSK stanowiącego załącznik projektowy 7e do regulaminu konkursu).
Brak powyższych materiałów oznacza de facto przerzucenie konieczności ich przygotowania na uczestników konkursu, co wiąże się z poniesieniem znacznych nakładów czasowych i finansowych przez poszczególne zespoły, czego nie rekompensuje wysokość nagród i wyróżnień.
ODPOWIEDŹ:
Organizator na tym etapie konkursu nie posiada dokumentacji architektoniczno-budowlanej wszystkich budynków szpitala.
Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej.

PYTANIE 10
Prosimy o udostępnienie prostego, bryłowego modelu wszystkich budynków zespołu szpitala (w skali urbanistycznej), najlepiej wraz z topografią terenu w edytowalnej wersji cyfrowej (np. plik *.skp, *.dwg, itp.).
Brak wspomnianych materiałów oznacza de facto przerzucenie konieczności ich przygotowania na uczestników konkursu, co wiąże się z poniesieniem znacznych nakładów finansowych i czasowych przez podmioty startujące w konkursie, czego nie rekompensuje wysokość nagród i wyróżnień.
ODPOWIEDŹ:
Organizator nie posiada bryłowego modelu budynków zespołu szpitala.

PYTANIE 11
Prosimy o udostępnienie możliwie wysokiej jakości zdjęć lotniczych z kierunków, z których zalecane jest wykonanie widoków z lotu ptaka (z południa i ze wschodu).
Brak powyższych materiałów oznacza de facto przerzucenie kosztów ich przygotowania na uczestników konkursu, czego nie rekompensuje wysokość nagród i wyróżnień.
ODPOWIEDŹ:
Organizator nie posiada zdjęć lotniczych terenu opracowania konkursowego.

PYTANIE 12
Prosimy o udostępnienie tabeli programowej nowego budynku szpitala wraz z określeniem metraży poszczególnych pomieszczeń.
ODPOWIEDŹ:
Załącznik 6b do Regulaminu konkursu tj. „Tabela programowa nowego budynku szpitala, tabela parametrów budynku oraz tabela bilansu terenu opracowania – terenu Inwestycji realizacyjnej”, zostanie udostępniony po etapie kwalifikacji na podstawie wniosków o dopuszczenie, zgodnie z informacją na stronie internetowej konkursu w zakładce „Regulamin”.
Zgodnie z zapisami z Złącznika nr 7b do regulaminu konkursu pkt III tj:
„… Jednym z głównych zadań Uczestnika konkursu jest racjonalna optymalizacja przestrzeni i programu pod kątem budżetu Inwestycji podanego w Rozdziale II pkt 3 oraz właściwy w powyższym kontekście dobór powierzchni dla poszczególnych pomieszczeń i przestrzeni (o ile powierzchnie te nie zostały podane w Tabeli programowej w pkt 5 poniżej). W tym zakresie do zadań Uczestnika konkursu będzie należało ergonomiczne rozmieszczenie w obiekcie programu i funkcji przy zapewnieniu poprawnych oraz wymaganych przez Organizatora relacji pomiędzy elementami programu. …

Jak wynika z powyższego zapisu, to do zadań Uczestnika konkursu będzie należało określenie metraży poszczególnych pomieszczeń w tabeli programowej o ile powierzchnie te nie były podane w Złączniku nr 7b do Regulaminu.

PYTANIE 13
Prosimy o udostępnienie tabeli programowej nowego budynku szpitala w formie edytowalnej, np. w arkuszu kalkulacyjnym (np. Microsoft Excel (.xls) lub podobnym) lub edytorze tekstów (np. Microsoft Word (*.doc) lub podobnym).
ODPOWIEDŹ:
Załącznik 6b do Regulaminu konkursu tj. „Tabela programowa nowego budynku szpitala, tabela parametrów budynku oraz tabela bilansu terenu opracowania – terenu Inwestycji realizacyjnej”, zostanie udostępniony po etapie kwalifikacji na podstawie wniosków o dopuszczenie, zgodnie z informacją na stronie internetowej konkursu w zakładce „Regulamin”.

PYTANIE 14
Prosimy o ograniczenie Ilości koniecznych do wykonania w II etapie konkursu realistycznych wizualizacji. Wykonanie trzynastu wizualizacji wiąże się z koniecznością poniesienia przez poszczególnych uczestników konkursu dużych nakładów finansowych (opracowania te są często najdroższym elementem projektów konkursowych), czego nie rekompensuje wysokość nagród i wyróżnień. W innym przypadku prosimy o zwiększenie puli nagród i wyróżnień.
ODPOWIEDŹ:
Organizator nie zmienia w powyższym zakresie treści regulaminu konkursu.

PYTANIE 15
Prosimy o możliwość dostarczenia prac konkursowych w wersji papierowej w rulonie umieszczonym w tubie, bez konieczności podklejania ich na sztywne podkłady z pianki, co jest rozwiązaniem kosztownym a przede wszystkim szkodliwym dla środowiska (spienione pcv jest tworzywem sztucznym praktycznie jednorazowym, nie podlegającym recyklingowi ani biodegradacji).
ODPOWIEDŹ:
Organizator nie zmienia w powyższym zakresie treści regulaminu konkursu.

PYTANIE 16
Z powodu trwającej pandemii (której termin zakończenia nie jest określony) i związanych z nią ograniczeń kontaktów międzyludzkich, organizacji wystaw, itp. prosimy o rozważenie możliwości dostarczenia prac konkursowych jedynie w wersji cyfrowej i rezygnacji z konieczności dostarczania wersji papierowej. Szczególnie w drugim etapie obniży to w istotny sposób koszt przygotowania opracowań konkursowych, których fizyczna dostępność dla jury i publiczności może okazać się ii tak problematyczna.
ODPOWIEDŹ:
Organizator nie zmienia w powyższym zakresie treści regulaminu konkursu.

PYTANIE 17
Prosimy o określenie orientacji (pionowa czy pozioma) formatekA3, które należy oddać w pierwszym etapie konkursu.
ODPOWIEDŹ:
Do decyzji Uczestnika konkursu.

PYTANIE 18
Biorąc pod uwagę stosunkowo niewielki maksymalny koszt realizacji planowanej inwestycji (ok. 7 tys. zł netto/m2 łącznie; ok. 5 tys. zł netto/m2 bez wyposażenia) i związaną z tym konieczność utrzymania dyscypliny finansowej, prosimy o sprecyzowanie zasad weryfikacji budżetu prac złożonych w konkursie. Rzetelna ocena budżetu jest możliwa tylko przez eksperta. W konkursie dwuetapowym, gdy ocenie w II etapie podlega ograniczona do pięciu liczba prac, możliwe jest wykonanie szacunkowych kosztorysów na podstawie złożonych koncepcji.
ODPOWIEDŹ:
Organizator powołał Sąd konkursowy składający się z architektów oraz przedstawicieli Organizatora. Osoby te mają wiedzę i doświadczenie umożliwiające rzetelną, jeśli chodzi o etap koncepcyjny, ocenę kosztu realizacji Inwestycji na podstawie wymaganego zakresu przedstawienia zarówno Opracowań studialnych jak i Prac konkursowych. Dodatkowo Sąd konkursowy może powołać ekspertów do oceny spełnienia założeń budżetowych.

PYTANIE 19
W konkursie uczestniczyć mogą samodzielnie osoby fizyczne nie posiadające osobowości prawnej. Czy w przypadku wygrania konkursu przez taką osobę zamawiający podpisze umowę na wykonanie prac projektowych z osobą fizyczną, która wygrała konkurs?
ODPOWIEDŹ:
Tak, o ile osoba fizyczna spełni warunki, o których mowa w Rozdziale X pkt. 1

PYTANIE 20
W konkursie mogą uczestniczyć wspólnie konsorcja składające się z osób prawnych (firm) i osób fizycznych. Czy w przypadku wygrania konkursu przez takie konsorcjum zamawiający podpisze umowę na wykonanie prac projektowych z konsorcjum, w którym jeden z uczestników nie posiada osobowości prawnej?
ODPOWIEDŹ:
Tak, o ile konsorcjum spełni warunki, o których mowa w Rozdziale X pkt. 1

Rafał Mroczkowski
Sekretarz Konkursu


24.05.2021
Opublikowano wyjaśnienia 1 treści Regulaminu konkursu dotyczące przygotowania i składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie.
Wyjasnienia 1_tresci_Regualminu_Konkurs_Szpital_Otwock

WYJAŚNIENIA 1 TREŚCI REGULAMINU KONKURSU DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE (PYTANIA 1 do 5)

PYTANIE 1
Czy warunek udziału w Konkursie określony w Rozdz. III pkt. 1.6. lit. c) Regulaminu musi być spełniony przez Uczestnika konkursu, w naszym przypadku spółkę, czy może być spełniony przez osobę, którą ta spółka dysponuje?
Mamy wątpliwości, czy jeżeli członek zarządu spółki wykonał i ukończył usługę opisaną w Rozdz. III pkt. 1.6. lit. c) Regulaminu prowadząc swoją działalność (przed założeniem spółki), to czy jest to doświadczenie własne, czy udostępnione przez podmiot trzeci?
ODPOWIEDŹ:
Warunek udziału w konkursie określony przez Organizatora w Rozdziale III pkt. 1.6. lit. c) musi być spełniony przez Uczestnika konkursu samodzielnie biorącego udział w konkursie lub jednego z Uczestników konkursu wspólnie biorących udział w konkursie wymienionych we wniosku o dopuszczenie.
W odniesieniu do sytuacji przedawnionej w drugiej części pytania powyżej, gdy usługa była wykonywana w ramach prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej przez jednego z obecnych członków zarządu Uczestnika konkursu, wówczas należy traktować taką usługę jako poleganie na zasobach innych podmiotów.

PYTANIE 2
PYTANIE 2.1.
Prosimy o potwierdzenie, że definicję „budynku realizującego funkcje szpitala” spełniają budynki użyteczności publicznej znajdujące się na terenie szpitala, o funkcji komplementarnej do funkcji ściśle medycznych, jeśli służą zaspokojeniu kluczowych potrzeb szpitala. Niezbędne doświadczenie w zakresie planu medycznego gwarantuje wymóg uczestnictwa w projekcie technologa medycznego.
ODPOWIEDŹ:
Organizator pod pojęciem „budynku realizującego funkcje szpitala” rozumie taki budynek, który zgodnie z Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą posiada wszystkie niezbędne pomieszczenia pozwalające prowadzić działalność szpitala w myśl Ustawy o Działalności leczniczej i został zarejestrowany jako szpital rejestrze Wojewody.
PYTANIE 2.2.
Prosimy o ujednolicenie warunków udziału dotyczących usług i osób do wymogu doświadczania przy obiekcie o pow. 10 000m2.
ODPOWIEDŹ:
Organizator zmienia w powyższym zakresie treść Regulaminu konkurs Rozdział X, pkt 1.2. ppkt 3) jak następuje:

3) Wykaz osób, skierowanych przez Uczestnika konkursu do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. tj.

 1. minimum jedna osoba legitymująca się uprawnieniami budowlanymi
  do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej i będąca członkiem odpowiedniej izby samorządu zawodowego z co najmniej 5-letnim doświadczeniem zawodowym w pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej projektanta w zakresie posiadanych uprawnień licząc od daty ich uzyskania; ponad to osoba ta powinna wykazać się doświadczeniem polegającym na opracowaniu jako Główny Projektant w okresie nie dłuższym niż 15 lat przed upływem terminu składania Wniosków o dopuszczenie, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie dokumentacji projektowej w zakresie projektu budowlanego i projektu wykonawczego, a zaprojektowany budynek uzyskał prawomocne pozwolenie na budowę dla 1 budynku realizującego funkcje szpitala o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 10.000 m2.
 2. minimum jedna osoba legitymująca się uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i będąca członkiem odpowiedniej izby samorządu zawodowego, posiadająca co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnym funkcji technicznych w zakresie posiadanych uprawnień licząc od daty ich uzyskania;
 3. minimum jedna osoba lub osoby legitymujące się uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz posiadająca co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej Projektanta w zakresie posiadanych uprawnień licząc od daty ich uzyskania będąca członkiem odpowiedniej izby samorządu zawodowego; ponad to osoba ta powinna wykazać się doświadczeniem polegającym na opracowaniu w zakresie swoich uprawnień w okresie nie dłuższym niż 15 lat przed upływem terminu składania Wniosków o dopuszczenie, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie dokumentacji projektowej w zakresie projektu budowlanego i projektu wykonawczego, a zaprojektowany budynek uzyskał prawomocne pozwolenie na budowę dla 1 budynku realizującego funkcje szpitala o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 10.000 m2.
 4. minimum jedna osoba legitymująca się uprawnieniami budowlanymi
  do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz posiadająca co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej w zakresie posiadanych uprawnień licząc od daty ich uzyskania i będąca członkiem odpowiedniej izby samorządu zawodowego; ponad to osoba ta powinna wykazać się doświadczeniem polegającym na opracowaniu w zakresie swoich uprawnień w okresie nie dłuższym niż 15 lat przed upływem terminu składania Wniosków o dopuszczenie, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie dokumentacji projektowej w zakresie projektu budowlanego i projektu wykonawczego, a zaprojektowany budynek uzyskał prawomocne pozwolenie na budowę dla 1 budynku realizującego funkcje szpitala o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 10.000 m2.
 5. minimum jedna osoba legitymująca się uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej oraz posiadająca co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej w zakresie posiadanych uprawnień licząc od daty ich uzyskania i będąca członkiem odpowiedniej izby samorządu zawodowego;
 6. minimum jedna osoba legitymująca się uprawnieniami budowlanymi
  do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej oraz posiadająca co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej w zakresie posiadanych uprawnień licząc od daty ich uzyskania i będąca członkiem odpowiedniej izby samorządu zawodowego;
 7. minimum jedna osoba posiadająca kwalifikacje zawodowe technologa medycznego posiadającego doświadczenie w projektowaniu obiektów szpitalnych. Technolog medyczny powinien wykazać się doświadczeniem polegającym na opracowaniu w okresie nie dłuższym niż 15 lat przed upływem terminu składania Wniosków o dopuszczenie, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie dokumentacji projektowej w zakresie projektu budowlanego i projektu wykonawczego, a zaprojektowany budynek uzyskał prawomocne pozwolenie na budowę dla 1 budynku realizującego funkcje szpitala o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 10.000 m2.
 8. minimum jedna osoba posiadająca kwalifikacje zawodowe architekta krajobrazu;
 9. osoby legitymujące się odpowiednimi uprawnieniami i będącymi członkami odpowiednich izb samorządu zawodowego, które dokonują sprawdzenia projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Do wykazu należy dołączyć numer uprawnień budowlanych”

PYTANIE 2.3.
Prosimy o wykreślenie we wszystkich warunkach wymogu prawomocności pozwolenia na budowę. taki zapis wyklucza nabyte doświadczenie w zakresie należycie wykonanego projektu, który nie uzyskał pozwolenia na budowę nie z winy projektanta, a na przykład zaskarżenia przez sąsiadów szpitala.
ODPOWIEDŹ:
Organizator nie zmienia w powyższym zakresie treści Regulaminu konkurs.

PYTANIE 2.4.
Zwracamy uprzejmie uwagę, że przebieg procesu przetargowego nie może naruszać Artykułu 18 dyrektywy klasycznej, który stanowi, że: „Instytucje zamawiające zapewniają równe i niedyskryminacyjne traktowanie wykonawców oraz działają w sposób przejrzysty i proporcjonalny. Zamówień nie organizuje się w sposób mający na celu wyłączenie zamówienia z zakresu zastosowania niniejszej dyrektywy lub sztuczne zawężanie konkurencji. Uznaje się, że konkurencja została sztucznie zawężona, gdy zamówienie zostaje zorganizowane z zamiarem nieuzasadnionego działania na korzyść lub niekorzyść niektórych wykonawców”. Podobnie stanowią przepis Ustawy Pzp.
ODPOWIEDŹ:
Organizator uważa, iż zapisy Regulaminu konkursu nie ograniczają konkurencji a postawione wymagania i warunki udziału są zgodne z przepisami Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm) oraz są adekwatne do odnośnie przyszłego zamówienia i zadania konkursowego.

PYTANIE 3
Czy na potwierdzenie warunku przyszłego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, o których mowa w Rozdziale X pkt 1.2. ppkt 3) zamawiający wymaga na etapie składania wniosków o dopuszczenie załączenia zobowiązań podmiotów udostepniających zasoby w zakresie spełniania tego warunku?
ODPOWIEDŹ:
Nie.
Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu Rozdział III pkt 1.6.:
„…Na spełnienie warunku określonego powyżej w lit. b) 2., Uczestnicy konkursu składają na etapie Konkursu oświadczenie zawarte we wniosku o dopuszczenie.”

PYTANIE 4
Wnioskujemy o zmianę treści pkt 8 załącznika 3a na:
Oświadczam/oświadczamy, że na etapie wykonywania umowy będziemy posiadać lub będziemy dysponować zasobami innych osób/podmiotów o których mowa w Rozdziale X pkt 1.2. ppkt 3), posiadających zdolności techniczne i zawodowe w zakresie wykształcenia i kwalifikacji oraz doświadczenie, umożliwiające wykonanie Przedmiotu usługi.
ODPOWIEDŹ:
Organizator zmienia w powyższym zakresie treść Załącznika nr 3a pkt 8 jak następuje:
8. Oświadczam/oświadczamy, że na etapie wykonywania umowy będziemy posiadać lub będziemy dysponować zasobami innych osób/podmiotów, o których mowa w Rozdziale X pkt 1.2. ppkt 3), posiadających zdolności techniczne i zawodowe w zakresie wykształcenia i kwalifikacji oraz doświadczenie, umożliwiające wykonanie Przedmiotu usługi.
Na potwierdzenie spełnienia powyższych warunków zobowiązuję się/zobowiązujemy się, że w przypadku, gdy zastanę/zostaniemy zaproszeni do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie mojej/naszej pracy konkursowej, złożyć przed przystąpieniem do negocjacji na ewentualne wezwanie Zmawiającego dokumenty i oświadczenia wymienione w Rozdziale X, punkt 1.2. Regulaminu konkursu”.

PYTANIE 5
Jaki ma być okres objęcia ochroną ubezpieczeniową na dokumencie potwierdzającym ubezpieczenie na sumę gwarancyjną w wysokości 10 0000 (warunek w Rozdziale X pkt. 1.2 ppkt. 2)?
ODPOWIEDŹ:
Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu Rozdział X pkt 1.2. ppkt 2) suma gwarancyjna ubezpieczenia wynosi 10 000 000,00 zł a nie jak zapisano w pytaniu powyżej „10 0000”.
Ochrona ubezpieczeniowa w wysokości 10 000 000,00 zł musi obejmować okres wykonywania usługi i okres rękojmi. Okres wykonywania usługi został podany orientacyjnie w Rozdziale X pkt 5. Okres rękojmi zostanie ustalony w trakcie negocjacji umowy na wykonanie usługi.

UWAGA
Organizator dodatkowo zmienia treść Regulaminu konkursu III pkt. 1.6. lit. b) 2. Jak następuje:

2. Będzie dysponować na etapie wykonywania umowy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, o których mowa w Rozdziale X pkt 1.2. ppkt 3) Regulaminu”.

Rafał Mroczkowski
Sekretarz Konkursu


Komunikacja w Konkursie, w tym składanie wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu oraz innych informacji odbywa się wyłącznie przy użyciu Platformy komunikacji elektronicznej (z zastrzeżeniem Rozdziału IV pkt 3.1. lit. b. oraz Rozdziału VI pkt 3.1. lit. b) pod adresem: https://www.soldea.pl/epz/epz/

Termin składania poprzez Platformę komunikacji elektronicznej wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu dotyczących przygotowania i składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie

do dnia: 25.05.2021 r.

Organizator udzieli wyjaśnień poprzez Platformę komunikacji elektronicznej niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie.

Termin składania poprzez Platformę komunikacji elektronicznej wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu dotyczących przygotowania i składania Opracowań studialnych

do dnia: 01.07.2021 r.

Organizator udzieli wyjaśnień poprzez Platformę komunikacji elektronicznej niezwłocznie.

Termin składania poprzez Platformę komunikacji elektronicznej wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu dotyczących przygotowania i składania Prac konkursowych.

do dnia: 31.08.2021r.

Organizator udzieli wyjaśnień poprzez Platformę komunikacji elektronicznej niezwłocznie.

Organizator będzie w tym miejscu publikował anonimowo pytania Uczestników konkursu oraz wyjaśnienia.