Nagrody

Całkowita kwota przeznaczona przez Organizatora na Nagrody pieniężne i Nagrody pieniężne w formie wyróżnień wynosi nie mniej niż 144 000 zł brutto.

Organizator gwarantuje wypłatę całej puli Nagród określonej w Regulaminie konkursu.

W konkursie Organizator przewiduje przyznanie Nagród jak następuje:

  1. Nagrody pieniężne

I NAGRODA

– kwota pieniężna w wysokości 60 000,00 zł brutto

II NAGRODA

– kwota pieniężna w wysokości 40 000,00 zł brutto

III NAGRODA

– kwota pieniężna w wysokości 20 000,00 zł brutto

2. Nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej dla Uczestnika konkursu, którego praca konkursowa otrzymały największą liczbę punktów (I Nagroda pieniężna).

3. Dwie Nagrody pieniężne w formie wyróżnień, po 12 000,00 zł brutto dla każdej wyróżnionej Pracy konkursowej

Propozycję przyznania określonych Nagród przygotowuje Sąd Konkursowy, a zatwierdza Kierownik Zamawiającego lub osoba przez niego upoważniona. Organizator zastrzega możliwość niewyłonienia najlepszej pracy lub nieprzyznania poszczególnych Nagród, gdy zgłoszone prace nie będą odpowiadać istotnym wymaganiom Regulaminu konkursu.